Vo všeobecnosti sa dá vzdušným priestorom nazvať akákoľvek 3-rozmerná časť atmosféry. Avšak z právneho pohľadu siaha vzdušný priestor od povrchu zeme a pobrežnými vodami do presne nestanovenej výšky (výklad sa rôzni a táto hranica sa nachádza niekde medzi 30-160 km výšky), pričom je ohraničený štátnou hranicou daného štátu. Zjednodušene povedané je vzdušný priestor 3-rozmerný priestor nad daným územím, ktorý siaha do určitej výšky. Realita je však taká, že zdanlivo jednoduchý priestor môžeme rozdeliť podľa niekoľkých kategórií, niekoľkých pravidiel a niekoľkých obmedzení… Poďme teda postupne na to.

Z pohľadu riadenia vzdušného priestoru  a rozsahu poskytovaných navigačných služieb je možné rozdeliť tento priestor na dve základné kategórie:

Riadený vzdušný priestor

priestor, v ktorom akákoľvek letová činnosť podlieha základným pravidlám a predpisom, pričom sa nevydávajú inštrukcie riadenia letovej prevádzky. Na Slovensku je neriadený vzdušný priestor definovaný od zeme, do nadmorskej výšky 8000 stôp, okrem letísk s CTR/TMA, kde pred letom doporučujeme skontrolovať si platné mapy letísk. Pri letoch do zahraničia odporúčame konkrétne parametre neriadených priestorov overiť, nakoľko sa v rôznych krajinách môžu líšiť.

Riadená oblasť CTA

je akákoľvek oblasť vzdušného npriestoru, v ktorej je letová činnosť riadená riadiacim letovej prevádzky.

Koncová riadená oblasť TMA

je oblasť vzdušného priestoru v okolí letiska, v ktorej je letová činnosť riadená riadiacim letovej prevádzky. Táto oblasť slúži najmä na riadenia a ochranu prilietavajúcich a odlietavajúcich lietadiel daného letiska.

Riadený okrsok letiska CTR

je oblasť vzdušného priestoru v tesnej blízkosti letiska, v ktorej je letová činnosť riadená riadiacim letovej prevádzky. Táto oblasť slúži najmä na riadenie letiskového pohybu, lietadiel na letiskovom okruhu a v tesnej blízkosti letiska a riadenie samotných vzletov a pristáti.

Neriadený vzdušný priestor

priestor, v ktorom akákoľvek letová činnosť podlieha základným pravidlám a predpisom, pričom sa nevydávajú inštrukcie riadenia letovej prevádzky. Na Slovensku je neriadený vzdušný priestor definovaný od zeme, do nadmorskej výšky 8000 stôp, okrem letísk s CTR/TMA, kde pred letom doporučujeme skontrolovať si platné mapy letísk. Pri letoch do zahraničia odporúčame konkrétne parametre neriadených priestorov overiť, nakoľko sa v rôznych krajinách môžu líšiť.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-4ba1b200208902f06f69f8b40a3cffa7' }}

Mapa spodného vzdušného priestoru SR od zeme do letovej hladiny 245

[Zdroj: LPS SR]

Aby to však nebolo až také jednoduché, môžeme vzdušný priestor deliť aj podľa jeho tried. Triedy vzdušného priestoru sú označované písmenami abecedy A – G, pričom každá trieda vzdušného priestoru má svoje špecifiká. Detailné informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke. Napr. vzdušné priestory A-E sú riadené, priestor F je tzv. poradný priestor, v ktorom sa na vyžiadanie poskytuje poradná služba a priestor G je neriadený vzdušný priestor. Je dobré ešte spomenúť, že v prípade priestoru triedy F, najmä v prípadoch, ak je to možné, sú poskytované separácie a rozstupy medzi prevádzkou IFR a IFR. Zaujímavosťou je napríklad aj to, že VFR lety v priestoroch triedy E-G počas svojho letu teoreticky nepotrebujú rádiostanicu. V praxi je však v záujme bezpečnosti každého pilota, aby funkčnú rádiostanicu so sebou na palube mal. Rádiostanica sa vyžaduje aj v prípadoch, keď pilot letí časť svojej trate v priestoroch triedy E-G a časť trate v riadených vzdušných priestoroch. V praxi odporúčame mať funkčnú rádiostanicu naladenú na správnu frekvenciu vždy.

Ďalej je možné vzdušný priestor rozdeliť podľa jeho prípadných obmedzení. V tomto delení poznáme nasledujúce vzdušné priestory:

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a43200203aeb6f1d17e135e7850e0ba1' }}

Tabuľka rozdelenia vzdušných priestorov podľa tried. [Zdroj: ICAO]

  • Nebezpečný vzdušný priestor LZD (danger)

v tomto vzdušnom priestore môže byť vykonávanie letovej činnosti nebezpečné, avšak nie je zakázané.

  • Zakázaný vzdušný priestor LZP (prohibited)

v tomto vzdušnom priestore sú lety zakázané. Zakázaný priestor však môže byť definovaný len do určitej výšky, takže v niektrých prípadoch je možné takýto priestor nadletieť. LZP priestory sú napr. Mochovce, Jaslovské Bohunice, Duslo Šaša a pod.

  • Obmedzený nvzdušný priestor LZR (restricted)

v tomto vzdušnom priestore sú povolené len na základ špecifických podmienok.

  • Dočasne rezervovaný vzdušný priestor LZTRA (temporary reserved)

v tomto vzdušnom priestore je dovolené vykonávanie letovej činnosti len vopred určenému rezervovanému prevádzkovateľovi. Na základe špecifických podmienok a vopred dohodnutej koordinácií môže byť prelet cez takýto vzdušný priestor povolený.

  • Dočasne vyhradený vzdušný priestor LZTSA (temporary segregated)

v tomto vzdušnom preistore je dovolené vykonávanie letovej činnosti len vopred určenému rezervovanému prevádzkovateľovi, pričom ostatnej prevádzke nie je dovolené vstúpiť do takéhoto priestoru.

Z predchádzaujúcich rozdelení vzdušného priestoru vyplýva, že pomerne jednoduchý priestor môže byť aj poriadne komplikovaný. Je preto potrebné poznať obmedzenia, prípadne podmienky vstupu do vzdušného priestoru, v ktorom plánujete letieť. Čo sa týka Slovenka, po aplikovaní všetkých obmedzení, dostaneme nasledovnú mapu spodného vzdušného priestoru. Z tejto mapy je následne možné vyčítať, že neriadený vzdušný priestor, v ktorom sa môžete slobodne pohybovať bez iných obmedzení ako obmedzení z platnej legislatívy, je znázornený bielou farbou. Ostatné, farebné, vzdušné priestory sú priestory, kde je let buď zakázaný, alebo dovolený len za určitých podmienok.

Aktuálne využitie vzdušného priestoru

Vám odporúčame zistiť si v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním letu prostredníctvom správ AUP/UUP na nasledujúcej stránke IBAF od Letových a prevádzkových služieb SR (v sekcií Chart – Chart SK – AUP/UUP activated chart) , najneskôr však počas letu prostredníctvom frekvencie platnej v SR – Bratislava Info 124,300 MHz, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie. Ako posledné delenie vzdušného priestoru môžeme spomenúť rozdelenie podľa sektorov. Vo väčšine krajín sa toto rozdelenie používa pre zjednoduchšenie riadenia vzdušného priestor a kvôli zníženiu pracovnej záťaže riadiacich letovej prevádzky. Jeden pracovník riadenia letovej prevádzky totiž dokáže za hodinu odriadiť len určitý počet lietadiel.

Aby však bola zachovaná maximálna možná kapacita vzdušného priestoru, môžeme ho rozdeliť na horizontálne a vertikálne sektory. Tie sa následne počas dňa používajú v potrebnom množstve a riadiaci letovej prevádzky si Vás prelaďujú medzi jednotlivými frekvenciami sektorov a naopak, počas noci sa sektory spájajú do menšieho počtu tak, aby bola zachovaná efektivita vzdušného priestoru. Keďže je Slovensko pomerne malá krajina, je podľa máp rozdelená len na dva základné sektory a to sektor východný a západný, čo môžete vidieť na nasledujúcej mape. Väčšie a komplikovanejšie krajiny, napr. Nemecko, môže mať týchto sektorov niekoľko desiatok.

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-3e114e505d2f72b6039ba2488f1e3474' }}

Mapa obmedzených vzdušných priestorov v spodnom vzdušnom priestore do letovej hladiny 250 [Zdroj: LPS SR]

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-5d6c57169962661359371171e33f6d83' }}

Rozdelenie slovenského vzdušného priestoru na sektory, CTR a TMA [Zdroj: LPS SR]

Za povšimnutie napríklad stojí vzdušný priestor nachádzajúci sa južne Košíc

Tento vzdušný priestor je tzv. delegovaný. V niektorých odôvodnených prípadoch môžu krajiny a ich poskytovalia navigačných služieb delegovať riadenie v určitom priestore inej krajine/inému poskytovateľovi navigačných služieb. Deje sa to hlavne v prípadoch, kedy takouto zmenou poskytovateľa navigačných služieb dokážeme bezpečnejšie riadiť zvolený priestor, resp. je tento priestor potrebný pre prílety a odlety napr. z pohraničných letísk. V prípade nášho príkladu ide o priestor, ktorý delegoval maďarská strana slovenskej, aby bolo jednoduchšie a bezpečnejšie riadiť košické prílety a odlety.

Naopak slovenská strana delegovala podobný priestor maďarskej strane, tzv. Rutol area, nachádzajúci sa v okolí Štúrova, čo umožňuje efektívnejšie riadiť prílety a odlety na letisko v Budapešti. V týchto priestoroch platí zásada, že ich riadi iný štát a síce letíte nad územím napr. Slovenska, ale riadiacu právomoc má v prípade Rutol area maďarský riadiaci letovej prevádzky. Veríme, že tieto informácie Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v základnej problematike a rozdelenia vzdušného priestoru. Prajeme veľa nalietaných hodín a množstvo zážitkov.